Офіційний сайт КДНЗ №7 «Теремок» комбінованого типу Дніпрорудненської міської ради

Розділи

Календар

« Травень 2022 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

Пошук

Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти на 2021-2025 роки

 

КОНЦЕПЦІЯ

Стратегії розвитку

закладу дошкільної освіти №7 «Теремок» комбінованого типу

Дніпрорудненської міської ради

на 2021-2025 рр

     Дитинство – унікальний період у розвитку дитини. Особливість періоду полягає у тому, що він забезпечує саме загальний розвиток дитини, який служить основою для набуття нею знань, умінь та навичок засвоєння різних видів діяльності. Однак, головне завдання дошкільної освіти полягає не стільки в оволодінні дітьми знаннями, уміннями та навичками, скільки в становленні базових якостей особистості – розвитку емоційно-мотиваційної сфери, моральних цінностей, соціопсихічних якостей у системі відносин з іншими людьми, образу «Я» дитини та її самооцінки, особистісному становленні і творчій самореалізації, формуванні життєвої компетентності. В цьому контексті особливого значення набуває життя і здоров’я дитини - як фізичне, так і духовне.

Цілісний розвиток дитини як особистості – головна мета модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку держави. Ключовим напрямом державної освітньої політики є формування здоров’язбережувального середовища, екологізації освіти, валеологічної культури учасників освітнього процесу, пріоритетами державної політики в розвитку дошкільної освіти у ХХІ столітті є:

- забезпечення фізичного, психічного та морального здоров’я;

- урахування індивідуальних особливостей дитини;

- розвиток почуттів, емоційної сприйнятливості, емпатії;

- виховання почуття самовартості, віри у свої можливості, своє значення для інших людей, формування оптимістичних життєвих перспектив;

- надання пріоритету сьогоденним розвивальним і виховним, а не навчальним завданням, відмову від погляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтацію на соціальний розвиток дитини;

- виховання моральності, здатності орієнтуватися на совість як внутрішню етичну інстанцію;

- виховання у дитини прихильного ставлення до людей, довіри до людського оточення, відчуття своєї захищеності ним, прагнення встановлювати та підтримувати з ним щирі стосунки;

- розвиток образних форм пізнання світу через дитячі види діяльності.

Саме тому провідним принципом розвитку дошкільної освіти виступає дитиноцентризм як особистісно-орієнтована модель виховання дитини, призначення якої - розширення її можливого життєвого шляху та саморозвитку на засадах гуманізації реального буття, посилення уваги до системи її цінностей та інтересів задля формування основ життєвої компетентності.

Основна ідея дитиноцентризму – «дитина замовляє розвиток». Становлення особистості дитини, її ціннісних орієнтирів, формування і розвиток у сучасному соціопросторі, обумовлені соціальними впливами, характером суспільства, в

якому вона живе, атмосферою сім’ї, потенціалом батьків, світом її розваг, інтересів, звичаїв та традицій. Дошкільний заклад має пристосуватися до потреб малюка і створити всі умови для його повноцінного розвитку.

Реалізація принципу дитиноцентризму передбачає збереження субкультури дошкільного дитинства, протистояння задидактизованості та перетворенню дитсадка на філію школи для малюків, перенавантаженню дітей. З метою запобігання цьому актуальним залишається впровадження здоров’язбережуваль-них технологій у роботу ЗДО.

Сьогодні сталий розвиток розуміють як принципово новий етап життя, якого прагне людська цивілізація, - етап економічної стабільності, екологічної цілісності та соціального благополуччя. Таке розуміння сталого розвитку потребує визначення завдань освіти в реалізації означених цілей. Успішність цього процесу передбачає інтеграцію практик ОСР на всіх рівнях і напрямах освіти – від дошкільної освіти до освіти дорослих. Цілеспрямована робота педагогічних працівників та батьків в перші роки життя дитини дає змогу збудити стійку зацікавленість дитини питаннями дбайливого ставлення до довкілля, закласти основи її поведінки, орієнтованої на сталий розвиток.

У сучасній педагогічній науці патріотичне виховання трактується як виховання, що формує усвідомлення своєї причетності до історії, традицій, культури рідного краю, любов до своєї Батьківщини, вболівання за долю свого народу, його майбутнє. Дошкільне дитинство – етап раннього етнічно-територіального самоусвідомлення і є сензитивним періодом для формування патріотичних почуттів, як емоційно-ціннісної основи для формування стійких моральних звичок і переконань, високих життєвих ідеалів. Результатом патріотичного виховання є патріотизм, а саме духовноморальний принцип життєдіяльності особистості, який характеризується відповідальним ставленням людини до своєї Вітчизни, активною працею на її благо, примноження багатств, розбудову науки та культури, захист свободи та честі своєї держави.

Зміна цілей освіти, зміщення акцентів з формування знань, умінь та навичок випускника дошкільного закладу на його особистісний розвиток та формування життєвої компетентності обумовлює актуальність питання індексу якості дошкільної освіти як цілісної характеристики системи як першої ланки освіти з боку її відповідності потребам зростаючої особистості, сім’ї як споживачів соціальних послуг і держави як соціального замовника. Сучасна наука стверджує, що якість дошкільної освіти слід розглядати як якість результатів, орієнтуючись на рівень розвиненості та вихованості дітей – їхні особисті досягнення. Завдання перед дошкільною освітою – підвищити індекс якості, акцентувавши зусилля на реалізації основних критеріїв:

- застосування дистанційної освіти

- трансформація цільової спрямованості, змісту та організації методичної роботи в ЗДО відповідно до індексу якості освіти.

- підтримка особистісно-професійного розвиткучерезбезперервний професійний розвиток, орієнтований на вдосконалення майстерності педагогів щодо реалізації людиноцентрованого і компетентнісного підходів, шляхом упровадження інновації в секторі дошкільної освіти, впровадження в педагогічну практику компетентнісної парадигми як цілісного підходу до розвитку особистості.

Без професіоналів і чіткої стратегії кадрової політики забезпечити якість освіти не можливо. Тому на часі – робота з кадрами. Концепція «Нова українська школа» наголошує, що один з головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності підготовки нової генерації педагогічних кадрів з високим рівнем професійної компетентності. У цьому зв’язку слід зазначити, що досягнення мети освіти пов’язане з особистісним потенціалом педагога, його загальною та професійною культурою. Створення й забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей у навчально-виховному процесі, ефективних форм і засобів здобуття освіти та підвищення професійної майстерності педагогів є одним із ключових завдань галузі освіти.

Якість дошкільної освіти має характеризуватися сукупністю властивостей та мірою корисності, які зумовлюють її здатність повно задовольняти особисті та суспільні потреби і залежить від багатьох факторів, але ж основний з нихце комфорт всіх учасників освітнього процесу: батьки не відчувають тривоги та знервованості за дитину (чим нагодують, чи не образять, підтримають, поговорять, навчать і любитимуть), діти із задоволенням ідуть щодня в дитсадок, адже там красиво і грайливо, цікаво і весело, смачно і безпечно, а педагоги задоволені роботою, адже їх поважають, не навантажують даремною роботою, мотивують морально і матеріально, підтримують у постійному професійному й особистісному розвитку, а головне – цінують, оскільки попит на педагогів-професіоналів величезний, і вони так потрібні дітям, батькам вихованців, колегам, керівникам і всій країні.

Виходячи з вищесказаного, зазначаємо, що сучасний стан дошкільної освіти спонукає нас шукати шляхи створення сприятливих умов для розвитку, самовизначення і самореалізації особистості, перенесення акцентів з діяльності вихователя на активність дитини, а основними пріоритетами виступають турбота про потреби кожної дитини, визначення, гарантування та реалізація всіх її прав, розвиток її здібностей та талантів та визнання дитини центральною фігурою освітнього процесу на основі використання таких цінностей:

- людиноцентризм;

- дитиноцентризм;

- верховенство права;

- дотримання прав і свобод людини і громадянина;

- законність;

- гуманізм;

- академічна доброчесність;

- прозорість та відкритість;

- відповідальність та підзвітність;

- професійність та постійне удосконалення.

Освіта – що є тим специфічним видом діяльності, в рамках якого створюється не лише сучасність, але й майбутнє людини, родини, нації, повинна за своєю суттю стати територією успіху.

Заклад дошкільної освіти визначає своєю Місією – допомогу родині забезпечити розвиток особистості дитини як неповторної індивідуальності, а Візією – створення моделі закладу дошкільної освіти, як території успіху, на якій зростаюча людина укріплює віру в свої таланти, здібності та відкриває в собі необмежені можливості для росту, розвитку та процвітання свого Я, своєї родини, своєї країни.

Стратегія розвитку спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу визначає концептуальні ідеї:

- охорона, укріплення здоров’я, забезпечення психологічного та емоційного благополуччя;

- впровадження компетентнісної парадигми як цілісного підходу до розвитку особистості, прийняття і підтримка пізнавальних можливостей, інтересів, потреб кожного малюка, розкриття та розвиток обдарованості;

- залучення малюків до загальнолюдських цінностей, успадкувань українського народу;

- упорядкування екологічного супроводу системи інтегрованої та доступної екологічної освіти дітей дошкільного віку, розвиток та підтримка активної позиції громадянина у збереженні довкілля, виховуючи основи патріотизму, любові до рідного краю.

- забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти;

- систематизація дистанційної освіти як невід’ємної складової якості, що забезпечить можливість організації виховання, навчання та розвитку дошкільників в період карантину та доступність всім учасникам процесу;

- підтримка особистісно-професійного розвитку і відновлення педагогів, формування професійної компетентності, майстерності, загальної педагогічної культури та творчого потенціалу кожного фахівця;

- формування сучасного, інформаційного, розвиваючого середовища дошкільного закладу з опорою на мобільність;

- підвищення ефективності управління внутрішньою системою забезпечення якості освіти в установі.

Обов’язкові умови для реалізації Стратегії:

  •  охоплення всіх сфер діяльності ЗДО;
  •  погодженість з ресурсними можливостями;
  •  зв’язок з довгостроковими напрямками розвитку ЗДО;
  •  урахування пріоритетів в цілях та задачах, прийнятих ЗДО;
  •  практичність та реалізуємість рекомендацій;
  •  постійне пристосування до умов зовнішнього середовища;
  •  швидкі зміни та планування діяльності в залежності від поточних умов;
  •  акцентувати увагу на передбачення можливих проблем у вирішенні поточних та майбутніх задач.

Заклад дошкільної освіти визначає Стратегічні пріоритети, цілі та завдання діяльності протягом наступних п’яти років в форматі проектів:

1. Проект «Управління персоналом»

2. Проект «Здоров’я дитини. Безпека та комфорт»

3. Проект «Розумні дошколята: якісна та доступна освіта»

4. Проект «Майбутнє України. Соціально-моральний розвиток дошколят»

5. Проект «Дошкільний заклад – сім’я. Робота із соціальними інститутами»

В основі ефективної реалізації Стратегії розвитку ЗДО ми бачимо впровадження дидактичних принципів освітньої діяльності:

1. Принцип гуманізації – зміна характеру взаємодії і спілкування дорослих і дітей, що полягає в орієнтації на особистість дитини;

2. Принцип демократичності – спільна діяльність всіх учасників освітнього процесу в освітній діяльності закладу;

3. Принцип індивідуалізації – широке впровадження сучасних форм розвитку, навчання і виховання, що забезпечують засвоєння соціального мінімуму та передбачає максимальний (творчий) розвиток та індивідуальний підхід до кожної дитини;

4. Принцип диференціації та інтеграції – цілісність і єдність всіх підсистем освітньої діяльності для реалізації поставлених задач;

5. Принцип розвиваючого навчання – використання сучасних здоров’язберігаючих технологій, заснованих на розумному поєднанні інформаційно-репродуктивних і пробемно-пошукових методів розвитку дітей дошкільного віку;

6. Принцип варіативності моделей пізнавальної діяльності – безперервність та наступність на рівні дидактики, методології і змісту освітніх задач;

7. Принцип загального психологічного простору – забезпечення сумісної взаємодії дорослого і дитини для актуалізації особистісно значущих мотивів, що спонукають до діяльності та складання ситуації «успіху» всіх учасників навчально-виховного процесу.

Проект «Управління персоналом»

 Мета: приведення функції управління у відповідність до принципу випереджального управління ресурсним забезпеченням розвитку ЗДО, формування соціального замовлення на професійне зростання педагогів в умовах осучаснення освітнього процесу на всіх щаблях

Операційна ціль 1: створити ефективне організаційно-методичне забезпечення вдосконалення фахової майстерності педагогів, розвитку ініціативного мислення та формування вміння здійснювати творчий пошук найефективніших методів і прийомів партнерської діяльності в сучасному недійному просторі

Операційна ціль 2: забезпечити систему мотивації фахівців до самостійного вибору змісту, форм, моделей навчання

Операційна ціль 3: створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників через удосконалення системи підвищення кваліфікації

Операційна ціль 4: розробити системний підхід до організації безперервної фахової освіти педагогів в між атестаційний період сучасними засобами підвищення кваліфікації

Операційна ціль 5: підвищити мотивацію педагогів для участі у конкурсному русі шляхом формування механізму сертифікації освітньої та інноваційної діяльності

 Очікувані результати:

1. Спеціалісти ЗДО з високими професійними конкурентними характеристиками і особистісним потенціалом та високою особистісною зацікавленістю в командному успіху;

2. Вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій, використання мультимедіа технологій в освітній діяльності ЗДО;

3. Удосконалення форм роботи щодо запровадження нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

4. Створення організаційних умов для безперервного удосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

5. Створення методичного медіа продукту педагогами, умов для видавничої діяльності закладу

6. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес управління дошкільним навчальним закладом;

   Засоби реалізації проекту

№ з/п

зміст заходу

термін виконання

виконавець

1

Здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до Стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми закладу

2021-2025

директор

2

Щорічно проводити оцінку якості освітньої діяльності

2021-2025

директор

3

Розподілити обов’язки та повноваження між членами адміністрації закладу для забезпечення ефективного управління ЗДО та вдосконалення якості освітньої діяльності

2021-2022

директор

4

Створити в закладі систему інформаційного забезпечення (у тому числі електронний документообіг) та автоматизоване середовище для роботи з даними

2022-2023

директор

5

Формувати штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

2021-2025

директор

6

Спонукати педагогів до отримання повної вищої освіти

2021-2025

директор

7

Проводити атестацію педагогів, як форму виявлення рівня кваліфікації, що спонукають до професійного вдосконалення

2021-2025

директор, вихователь-методист

8

Забезпечувати відповідно до атестації проходження курсів підвищення кваліфікації, до- та після курсової роботи в проекті безперервної освіти протягом життя

2021-2025

директор, вихователь- методист, педагоги

9

Здійснювати моніторинг якості професійної діяльності педагогів ЗДО

2021-2025

директор, вихователь – методист, практичний психолог

10

Впроваджувати систему методичних спрямованих на розвиток професійної компетентності творчих можливостей педагогів

2021-2025

директор, вихователь- методист

11

Створювати умови для систематичного поповнення та використання педагогами методичного фонду, інтернет-ресурсу

2021-2025

директор, вихователь- методист

12

Залучати педагогів до вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм.

2021-2025

директор, вихователь- методист

13

Провести поступовий перехід до інтегрованої освітньої діяльності в ЗДО

2021-2022

вихователь-методист, вихователі груп

14

Спонукати педагогів до участі у конкурсах фахової майстерності на різних рівнях освітньої ланки

2021-2025

директор, вихователь – методист

15

Підтримувати видавничу діяльність педагогів закладу

2021-2025

директор

16

Доукомплектувати дошкільний заклад необхідною комп’ютерною технікою

2021-2025

директор, вихователь – методист

17

Впроваджувати ІКТ технології в освітній процес ЗДО

2021-2025

вихователь-методист, всі педагоги

18

Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід педагогів закладу, матеріали висвітлювати в засобах масової інформації

2021-2025

директор, вихователь-методист

19

Мотивувати працівників до якісної роботи, через систему матеріального та морального заохочення

2021-2025

директор, вихователь-методист

Проект «Здоров’я дитини. Безпека та комфорт»

 Мета: покрашення динаміки здоров’я дітей шляхом вдосконалення умов ЗДО, створення здоров’язбережувального освітнього простору, підвищення якості оздоровчої роботи, чіткої координації дій медичного, педагогічного персоналу, батьків та оволодіння дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності

Операційна ціль 1: Моделювання функції координаційного управління системою забезпечення психологічного, фізичного, соціального здоров’я та емоційного комфорту дітей на принципах здоров’язберігаючих технологій

Операційна ціль 2: Удосконалення здоров’язбережувального та здоров’я формуючого середовища в ЗДО

Операційна ціль 3: Створення умов для ефективного функціонування системи НАССР

Операційна ціль 4: Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи задля формування мотиваційної установки на здоровий і активний спосіб життя педагогів і дітей

 Операційна ціль 5: Забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання та праці, запобігання травматизму учасників освітнього процесу.

Очікувані результати:

1. Створення моделі здоров’язберігаючого середовища в приміщенням та ділянках ЗДО;

2. Оснащення предметно-розвивального середовища сучасним обладнанням, нетрадиційними посібниками для організації фізкультурно-оздоровчої роботи, навчання спортивним іграм та вправам;

3. Реалізація принципів системи НАССР: - запровадження менеджменту безпечного та якісного харчування

4. Стійка позитивна динаміка зниження рівня захворюваності вихованців, формування стійкої мотивації щодо здорового способу життя, свідомого ставлення до рухової активності та занять фізичною культурою;

5. Підвищення професійного рівня педагогів з питань здоров’язбереження, практичних навичок в організації діяльності дітей з використанням оздоровчих технологій;

6. Вдосконалення медико-педагогічного контролю;

7. Удосконалення системи фізичного виховання в закладі

8. Проведення благоустрою території закладу, обладнання ігрових майданчиків.

Засоби реалізації проекту

№ з/п

зміст заходу

термін виконання

виконавець

1

Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі освіти для догляду, виховання, навчання та розвитку дітей згідно вимог Санітарного регламенту

2021-2025

директор, адміністрація, колектив

2

Забезпечити виконання закладом освіти комплексу заходів з охорони праці та правил безпеки

2021-2025

директор, адміністрація

3

Забезпечити проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників закладу

2021-2025

директор, с/мед.ст

4

Працювати над створенням здоров’язбережувального середовища в закладі дошкільної освіти

2021-2025

директор, с/мед.ст., педагоги

5

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться в умовах ЗДО

2021-2025

директор, с/мед.ст

6

Впроваджувати в практику роботи оздоровчі технології, нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників

2021-2025

директор, адміністрація

7

Забезпечувати ЗДО методичною літературою з окресленої проблеми

2021-2025

директор, адміністрація

8

Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей

2021-2025

директор, с/мед.ст

9

Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ЗДО та проведення з батьками вихованців засідань Школи «Здоров’ячок» з метою ознайомлення з сучасними здоров’язберігаючими технологіями

2021-2025

директор, вихователь- методист, вихователі, інструктор з фізичного виховання, с/мед.ст

10

Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу

2021-2025

директор, адміністрація

11

Проводити моніторингові спостереження з питань мотиваційного ставлення педагогів до свого здоров’я та здоров’я дітей

2021-2025

директор, вихователь- методист, с/мед.ст

12

Висвітлювати питання формування здорового способу життя на сайті ЗДО

2021-2025

вихователь- методист,

13

Поповнити спортивне обладнання для занять з фізкультури. Забезпечувати косметичний ремонт спортивного майданчика та поповнити його спортивним обладнанням

2021-2025

директор, завгосп

14

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування дітей в дошкільному закладі з дотриманням натуральних норм харчування та врахування принципів системи НАССР

2021-2025

директор, с/мед.ст

15

Здійснювати контроль за якістю харчування та

медичного обслуговування дітей різних вікових категорій, відповідно до потреб розвитку

2021-2025

директор, с/мед.ст

16

Забезпечити харчування дітям пільгових категорій

2021-2025

директор, с/мед.ст

17

Забезпечувати належний стан медичного обслуговування дітей

2021-2025

директор, с/мед.ст

 

  Проект «Розумні дошколята: якісна та доступна дошкільна освіта»

Мета: удосконалення освітньої діяльності ЗДО через оволодіння сучасними програмами і технологіями, що забезпечують цілісний розвиток дитини-дошкільника. Відповідність рівня і якості підготовки випускників вимогам державних освітніх стандартів.

Операційна ціль 1: створення системи інтеграційної освіти, що реалізує конституційне право кожної дитини на якісну та доступну освіту із запобіганням будь-яких форм булінгу (цькування), попередження жорсткого поводження

Операційна ціль 2: оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до варіативної та інваріантної вимог оновленого Базового компонента дошкільної освіти, сучасних програм. Розширення комплексу освітніх послуг ЗДО

Операційна ціль 3: проектування успішності та підвищення рівня інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку на основі останніх досягнень науки і практики, сучасних технологій розвитку, запровадження інноваційних аспектів

Операційна ціль 4: запровадження моніторингових місій внутрішньої системи якості освіти ЗДО // розробка та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів освітньої діяльності//

Операційна ціль 5: активне впровадження ІКТ в освітній процес.

 Очікувані результати:

1. Створення системи інтеграційної освіти, що реалізує право кожної дитини відповідного віку на якісну та доступну освіту;

2. Оснащення предметно-розвиваючого середовища ЗДО сучасним обладнанням розвиваючого спрямування, ТЗО, ІКТ;

3. Розширення комплексу освітніх послуг варіативної та інваріантної складової освітнього процесу за умови ретельного вивчення оновленого Державного стандарту дошкільної освіти (БКДО), запиту батьків та потреб суспільства;

4. Ефективне застосування в практику роботи педагогів нових розвиваючих технологій освіти та розвитку дітей, заснованих на розумному поєднанні інформаційно-репродуктивних, проблемно-пошукових та продуктивних методів

5. Створення позитивного іміджу установи в системі прозорості та відкритості

    Засоби реалізації проекту

№ з/п

зміст заходу

термін виконання

виконавець

1

Скласти проект формування іміджевої політики закладу

2021-2022

директор, адміністрація

2

Забезпечувати реалізацію Закону України «Про дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку. Здійснювати зарахування дітей до закладу освіти відповідно до «Загальнодержавної електронної реєстрації дітей»

2021-2025

директор, адміністрація

3

Скласти методичний кейс законодавчої нормативно-правової бази з проблеми забезпечення якісної освіти в дошкільній установі, запровадження інновацій, надання додаткових освітніх послуг

2021-2022

директор, адміністрація

4

Розвивати мережу груп ЗДО з метою задоволення освітніх запитів батьків

2021-2025

директор, вих.-методист

5

Розширити мережу додаткових освітніх послуг (за запитами батьків). Розробка парціальних програм для організації додаткових освітніх послуг

2022-2025

директор, вих.-методист

6

Забезпечити реалізацію Державного стандарту дошкільної освіти (БКДО), застосовуючи сучасні форми партнерської взаємодії з дітьми в контексті наступності принципів КНУШ

2021-2025

директор, вих.-методист, вихователі груп

7

Впроваджувати в освітній процес інноваційні педагогічні технології та перспективний педагогічний досвід (вивчення, впровадження, реалізація у відповідності з індивідуальними планами вихователів)

2021-2025

директор, вих.-методист, вихователі груп

8

Створити умови для формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільнозначущих заходів поза межами закладу: фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури тощо

2021-2025

директор, вих.-методист, вихователі груп

9

Створити психологічно комфортне середовище, яке забезпечує конструктивне спілкування учасників освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної довіри

2021-2025

директор, вих.-методист, вихователі груп

10

Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальних досягнень вихованців в системі запровадження моніторингу якості освіти ЗДО

2021-2025

директор, вих.-методист, вихователі

11

Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метою виявлення творчих та обдарованих дітей

2021-2025

директор, вих.-методист

12

Індивідуалізувати та диференціювати освітній процес з розвитку обдарованості дітей (реалізація завдань «індивідуальних маршрутів» дошкільників)

2021-2025

директор, вих.-методист, ви-хователі, практ.психолог

13

Запровадження елементів системи дистанційного навчання

2021-2022

директор, вих.-методист

14

Організовувати роботу психологічної служби, у тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу, іншого насильства

2021-2025

директор, практичний психолог

Проект «Майбутнє України. Соціально-моральний розвиток дошколят»

 Мета: створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування соціального досвіду,мотивації до дій та моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя, громадянських почуттів дошкільнят в процесі успадкування духовних надбань українського народу, наслідування кращих загальнолюдських моральних цінностей, виховання любові до рідного краю та опанування української мови

Операційна ціль 1: застосувати цілісно-інтегрований підхід в формуванні соціальної компетенції дітей, підготовка до дорослого життя в національно-патріотичному, соціально-моральному, правовому вихованні.

Операційна ціль 2: забезпечити в закладі режим активного україномовного середовища

Операційна ціль 3: вирішення проблем оптимізації естетичного розвитку, творчого та духовного зростання дошкільників на успадкуванні кращих взірців української та світової культури (музика, література, мистецтво, козацька педагогіка)

Операційна ціль 4: реалізувати виховну систему в розвиваючому просторі груп ЗДО з урахуванням вікових можливостей дошкільників, відповідно гендерних схильностей і інтересів, на дидактичному матеріалі, іграх, посібниках, дитячій літературі, враховуючи особливості різнорівневого розвитку дітей і дитячу субкультуру.

Операційна ціль 5: урізноманітнити взаємодію з дітьми сучасними формами партнерської діяльності (челендж, геокешінг, квест-мандрівки т.ін.) задля збагачення світогляду про суспільні явища і події, накопичення соціального досвіду про життя у найближчому оточенні - сім’ї, вулиці, міста (села, селища), через залучення до його культури, родинних традицій, виховання любові до рідного дому та Батьківщини України.

Очікувані результати:

1. Створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, сформованість життєвої компетентності дошкільників за всіма освітніми напрямами інваріантної складової БКДО;

2. Оснащення предметно-розвиваючого середовища ЗДО сучасним обладнанням розвиваючого спрямування для набуття дитиною морально-етичних норм побудови взаємовідносини з однолітками, виявлення активності, пізнавального інтересу до оточуючого світу;

3. Оптимізація пізнавальної діяльності дітей, формування в них позитивної соціальної поведінки в суспільстві, початкових уявлень про дії та поведінку орієнтованих на сталий розвиток, в екологічній, економічній та соціальній сферах повсякденного життя, розвитку самостійності. Оволодіння дітьми правовим, морально-етичним кейсом знань та навичок практичної діяльності в оточуючому;

4. Сформована мовленнєва компетенція як умова успішної соціалізації до умов сучасного життя;

5. Неконфліктна адаптація учасників освітнього процесу до суспільних змін, збереження психосоматичного здоров'я;

6. Розвиток творчої уяви, фантазування, креативного мислення дитини


Засоби реалізації проекту

№ з/п

зміст заходу

термін виконання

виконавець

1

Скласти електрону базу методичного кейсу законодавчої нормативно-правової бази з проблеми організації національно-патріотичного, соціально-морального, екологічно-природничого, правового виховання

2021-2022

директор, вихователь-методист

2

Поновити банк інноваційних технологій мовленнєвого розвитку, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання

2021-2023

директор, вихователь-методист

3

Забезпечити умови для вивчення кращого перспективного досвіду та впровадження парціальної програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

2021-2022

директор, вихователь-методист

4

Запровадити інноваційні технології педагогіки співробітництва, інтегрованого навчання, діяльнісного підходу

2021-2023

директор, вихователь-методист

5

Оформити діагностичний інструментарій за змістом компетенцій мовленнєвої, соціально-комунікативної, природничо-екологічної, особистісно-оцінної в системі внутрішнього моніторингу якості освіти (ВСЗЯО)

2021-2022

директор, вихователь-методист

6

Продовжити застосування активних сучасних форм мовної взаємодії (за Г.М.Богуш, Н.В. Гавриш) в системі змін освітнього процесу та запровадження низки тематичних днів протягом року

2021-2025

директор, вихователь-методист, вихователі вчителі-логопеди

7

Розробити систему інтегрованих занять для дітей, спрямованих на розвиток родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції

2022-2023

директор, вихователь-методист, вихователі

практичний психолог

8

Удосконалювати роботу з формування у дошкільників правової культури

2021-2025

вихователь-методист, вихователі

практичний психолог

9

Продовжити роботу з формування у дітей самосвідомісті, відчуття приналежності до української нації ,формування особистості дошкільника через знайомство з історичною спадщиною козацької доби з її віковічними традиціями та звичаями.

2021-2025

вихователь-методист, вихователі

10

Активізувати роботу з ознайомлення дітей з мистецтвом в межах діючої програми (зображувальним, народним декоративно-ужитковим, літературним, музичним тощо)

2021-2025

вихователь-методист, вихователі

11

Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу, що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

2021-2025

вихователь-методист, вихователі

практичний психолог


Проект
«Дошкільний заклад – сім’я. Робота із соціальними інститутами»

 Мета: сприяння створенню умов для всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним закладом та громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей.

 Операційна ціль 1: застосувати цілісно-інтегрований підхід в реалізації єдиної лінії розвитку дитини на етапах дошкільної та початкової шкільної ланки через забезпечення взаємодії основних задач, змісту і методів навчання та виховання засобами ігрових розвиваючих педтехнологій, що формують якості, необхідні для оволодіння навчальною діяльністю в концепції нової української школи

 Операційна ціль 2: реалізація права дитини на здобуття дошкільної освіти як обов’язкової первинної в єдиній системі між усіма освітніми ланками

 Операційна ціль 3: розширити участь громадськості в формуванні освітньої політики ЗДО, в умовах інформаційної прозорості

 Операційна ціль 4: забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики ЗДО

 Операційна ціль 5: підвищувати рівень професійної компетентності педагогів із питань організації взаємодії закладу і сім’ї за умови використання дистанційних форм, сучасних Інтернет-ресурсів

Очікувані результати:

1. Піднесена на якісно новий рівень робота педагогічного колективу з батьками вихованців;

2. Належний рівень педагогічної культури батьків, зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дитини;

3. Наявність доброзичливої атмосфери між працівниками ЗДО і батьками;

4. Підвищення якості освітньої діяльності підхід в реалізації єдиної лінії розвитку дитини на етапах дошкільної та початкової шкільної ланок в концепції нової української школи.

5. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи ЗДО через застосування сучасних Інтернет-ресурсів.

    Засоби реалізації проекту

№ з/п

зміст заходу

термін виконання

виконавець

1

Здійснювати облік дитячого населення на закріпленій території задля здійснення соціально-педагогічного патронату, забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти

2021-2025

директор, громадський інспектор

2

Вивчати потреби громадян в здобутті повного обсягу освітніх послуг

2021-2025

директор, вих.-методист

3

Створити базу координації цілей та завдань освітнього процесу між дошкільним навчальним закладом та початковою школою в умовах системи методичних заходів

2021-2022

директор, вихователь-методист

4

Створити базу форм, засобів, методів та прийомів виховання та навчання в системі запровадження КНУШ

2021-2022

директор, вихователь-методист

5

Вдосконалювати сумісні плани, проекти взаємодії з батьками задля покращення системи батьківського всеобучу за умови використання сучасних активних форм, дистанційних методів за допомогою Інтернет-ресурсів

2021-2025

директор, вихователь-методист

6

Запровадити зворотній зв’язок застосування дистанційного формату взаємодії з батьками вихованців ЗДО, формувати медійну грамотність учасників освітнього процесу

2021-2025

директор, вихователь-методист

7

Забезпечити роботу Клубу «Турботливі батьки» та Школи батьків майбутніх першокласників з метою ……… координації зусиль громади та родини для успішної соціалізації майбутніх першокласників, підготовки до навчання в школі

2021-2025

директор, вихователь-методист практичний психолог

8

Пропагування досвіду роботи закладу в напрямку гармонійного поєднання родинного і суспільного виховання засобами

2021-2025

директор, вихователь-методист

9

Запровадити моніторингові відстеження ступеню задовільнення потреб громадськості в якості надання освітніх послуг ЗДО

2021-2025

директор, вихователь-методист

10

Сприяти та забезпечувати необхідні умови для діяльності різноманітних форм громадського самоврядування: батьківські комітети, участь в Батьківській раді тощо

2021-2025

директор

11

Залучати батьків до оформлення ландшафтного дизайну групових майданчиків ЗДО

2021-2025

директор

Проект «Матеріально-технічне обґрунтування Стратегії»

Мета: покрашення навчально-методичної, укріплення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти, створення безпечних умов праці.

Операційна ціль 1забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання та праці, запобігання травматизму учасників освітнього процесу.

Операційна ціль 2: створення належних умов для комфортного перебування дітей у дошкільному навчальному закладі, сприятливих умов для здійснення освітнього процесу, оснащення матеріально-технічної бази групових приміщень шляхом поновлення меблів, технологічного обладнання, ІКТ, придбання спортивного інвентарю та обладнання відповідно до санітарно-гігієнічних правил та норм.

Операційна ціль 3: оновлення предметно-розвивального середовища та матеріально-технічної бази в закладі дошкільної освіти за рахунок різноманітних джерел фінансування.

Операційна ціль 4: проведення благоустрою території закладу, обладнання ігрових майданчиків.

Основними засобами фінансово-екномічного забезпечення є:

1. Засоби міського бюджету (фонд зарплати, оплата комунальних платежів, завіз продуктів).

2.Засоби позабюджетних внесків: добровільні внески громадян та організацій фонди додаткових платних послуг. Засоби, отримані від грантів ті цільових програм. Засоби, що поступають з позабюджетних фондів, використовуються на складання якісного та сучасного розвиваючого середовища; складання культурно-естетичного та інформаційного середовища профілактику та здоров’язбереження.

   Засоби реалізації проекту

зміст роботи

термін виконання

виконавець

1. Поновлення матеріально-технічної бази навчального закладу

1.1 Інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в оновленні бази закладу, узагальнення та аналіз інформації

2021-2025рр.

Адміністрація

1.2 Придбання за позабюджетні кошти методичної літератури та посібників

Систематично

Вихователь-методист

1.3 Оснащення предметно-розвиваючого середовища груп сучасним ігровим обладнанням: придбання дитячих меблів

2021-2025рр.

Завідувач господарства

1.4 Продовження роботи над зональним оформленням предметно-розвиваючого середовища груп згідно сучасних вимог

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі

1.5 Придбання жалюзі в групові приміщення

2021-2025

Завідувач господарства

1.6 Поновлення комп’ютерної техніки

2021-2025

Директор

1.7 Придбання канцтоварів

щороку

Завідувач господарства

1.8 Поповнення оснащення фізкультурної зали виготовленими нетрадиційними посібниками

2021-2025

Вихователь-методист, вихователі

1.9 Обстеження спортивного інвентарю та обладнання, узагальнення та аналіз інформації про стан спортивного інвентарю та обладнання закладу дошкільної освіти з метою придбання та поповнення його в групах, спортивній залі на спортмайданчику

2021-2025

Адміністрація

1.10 Доукомплектування групових ділянок ігровим обладнанням

2021-2025

Завідувач господарства

1.11 Заміна спецодягу групового персоналу

Поступово

2021-2025

каштелян

1.12 Пошив дитячих та дорослих костюмів

2021-2025

каштелян

1. 13 Своєчасна заміна застарілого, зношеного обладнання

2021-2025

Адміністрація

2. Модернізація технологічного обладнання дошкільного навчального закладу:

2.1. Обстеження технологічного обладнання ЗДО, узагальнення та аналіз інформації про стан технологічного обладнання харчоблоку дошкільної установи, поетапне оновлення (ремонт, заміна):

- на харчоблоці;

- пральної;

- медичного кабінету

- методичного кабінету

2021-2025рр.

Адміністрація

2.2 Придбання комп’ютерної техніки

2022-2025

Адміністрація

3. Покращення умов праці, безпеки життєдіяльності в ЗДО (здійснення ремонтних робіт)

3.1 Косметичні ремонти в групових приміщеннях

2021-2025

Завідувач господарства,

вихователі гр.

3.2 Здійснення заходів з благоустрою території ЗДО:

- благоустрій клумб на території закладу;

- озеленення території квітами, кущами та деревами;

- придбання обладнання для спортивного та ігрових майданчиків;

- пофарбування обладнання ігрових майданчиків

- улаштування гумового покриття на спортивному майданчику

щороку

Завгосп

3.3 Промивка опалювальної системи

щороку

Завідувач господарства

3.4 Поточний ремонт водопостачальної, каналізаційної систем (заміна зливних бачків на сучасні), ливньовки

2021-2025 (за інд.планом груп)

Завідувач господарства

3.5 Часткове пофарбування зовнішнього фасаду ЗДО

2021-2025

Завідувач господарства

3.6 Заміна старих дерев’яних вікон на скло пакети та встановлення нових дверей в групах та приміщеннях закладу

2021-2025

Завідувач господарства

3.7. Термомодернізація будівлі закладу

2021-2025

Завідувач господарства

3.8. Ремонт павільйонів дитячих майданчиків (заміна підлоги та покрівлі)

2021-2025

Завідувач господарства

3.9. Встановлення майданчику для тимчасового складування опалого листя та гілок

2021-2022

Завідувач господарства

3.10. Улаштування на території закладу зони відпочинку

2021-2025

Завідувач господарства

3.11. Здійснення комплексного плану енергозбереження в ЗДО

постійно

Завідувач господарства

3.12. Забезпечення протипожежного захисту об’єктів дошкільної установи у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил

2021-2025

Адміністрація

3.13. Здійснення програми виробничого контролю

2021-2025

Адміністрація, ПК

3.14. Участь в малих грантах, міні-проектах міської ради

2021-2025

Адміністрація, педагоги


Структура та органи управління ЗДО №7 «Теремок»

Управління ЗДО №7 «Теремок» здійснюється його засновником, Дніпрорудненською міською радою та Відділом освіти Дніпрорудненської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою ЗДО №7 здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади засновником згідно з чинним законодавством України.

В ЗДО №7 «Теремок» діятиме колегіальна модель управління, де існує система оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав, відповідальності, порядку і форм взаємодії між окремими структурними одиницями, що входять до її складу, і людьми, які в ній працюють.

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО №7 «Теремок» - є педагогічна рада, до складу якої входять: директор, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Органом громадського самоврядування ЗДО №7 «Теремок» є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Кількість учасників загальних зборів від працівників ЗДО №7 «Теремок» - 75%, батьків - 25%. Термін їх повноважень становить 1 рік.

КОМПОНЕНТИ

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

ЗДО №7 «Теремок»

Оцінювання результатів реалізації Стратегії розвитку здійснюватиметься шляхом запровадження системного моніторингу якості освіти за напрямами, визначеними в Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти №7 «Теремок» узгодженому педагогічною радою №4 /протокол від 31.05.2021/, затвердженому наказом від 04.06.2021 №13:

 1. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

1.3. Формування розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

 2. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

2.1.Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками працівниками закладу освіти.

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти

4.1.Наявність Стратегії розвитку закладу та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених стратегічних цілей та завдань.

4.2. Формування відносин довіри,прозорості ,дотримання етичних норм.

4.3. Цілеспрямованість і доцільність при використанні державних освітніх стандартів.

4.4. Системне бачення “суб’єктів” педагогічного процесу (у планах, програмах, концепціях).

4.5. Ефективність кадрової політики, дотримання етичних норм.

4.6. Забезпечення використання персоналу відповідно до індивідуальних інтересів, здібностей і можливостей.

4.7. Організація освітнього пронесу на засадах людиноцетризму, прийняття управлінських рішень на основі конструкутивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

4.8. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

5. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти

Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає:

5.1. Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти.

5.2. Моніторинг якості дошкільної освіти.

5.2.1. Моніторинг в закладі дошкільної освіти здійснюють:

- директор закладу дошкільної освіти,

- вихователь-методист,

- педагогічна комісія із членів педколективу,

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

- органи самоврядування, які створюються педагогічними п

Оголошення

Логопедична служба

Якщо вашому малюку необхідна допомога у тому, щоб розмовляти красиво і чітко, вірно будувати слова та речення, збагатити словниковий запас – ми запрошуємо вас до логопедичних груп КДНЗ №7 «Теремок» - «Зайченята» та «Соняшки».

Вчителі-логопеди пропонують Вам широкий спектр логопедичних послуг для дітей 5-го та 6-го року життя з різними порушеннями мовлення, а саме:

Консультація та діагностика ( логопедичне обстеження)

Постановка звуків

Корекція звуковимови

Заняття з розвитку мовлення

Логопедичний массаж

Дізнайтесь про рівень розвитку мовлення вашої дитини – запишіться на безкоштовну консультацію до логопеда!
Запис по тел. 097-780-4689, 097-194-6077

Детальніше

Консультації для батьків